top of page
  • Writer's pictureAlexandra Venkova

Travel Notes - Genting Highlands

Updated: Nov 30, 2020Time to catch up on some past adventures... I have neglected my travel notes for a while, and the end of November seems like a good time to rewind and remember my summer getaways, starting with one of the most breathtaking places I have visited in Malaysia so far!


Genting Highland-a truly special place and for reasons I doubt you would expect. Yes, there's a magnificent view, a giant Buddha statue, a mystic Chinese temple, a visual and very graphic exhibition, depicting the afterlife, and one of the world's most successful casino resorts. Yes, casino, an absolute oxymoron to the peaceful and serene surrounding of the highlands. But more about that later.

 

Май е време за наваксване на изминали приключения ... В последните няколко седмици леко пренебрегнах пътните си бележки за сметка на рецепти и интериори, но ето че се завръщам с нов пост. Краят на ноември ми се струва подходящо време за спомени и носталгия по летните ми разходки. Завръщам се с едно от най-спиращите дъха места, които съм посетила в Малайзия досега!


Genting Highland - наистина специално място и поради причини, леко неочаквани. Да, имаме великолепна гледка, гигантска статуя на Буда, мистичен Китайски храм, визуална и много графична изложба, изобразяваща живота и мъченията на неправедниците в отвъдното, и разбира се черешката на тортата-един от най-успешните казино курорти в света. Да, казино, абсолютен оксиморон на спокойствието и приказността на планината. Но повече за това по-късно.First, I would like to invite you to join me on my visit to the peaceful retreat-Chin Swee Caves Temple.


A grand religious site located on a sharp, rocky slope, just 10-minute drive from the peak of the Genting Casino Resort. The place represents a plot of land tucked into the mountains, 1400m above sea level, overlooking lush green slopes and a picturesque winding road, located near the capital Kuala Lumpur.


The air is chilly and refreshing, a true escape from the everlasting Malaysian heat. Definitely, a must-visit destination for everyone that doesn't mind the cool mountain breeze. If you are lucky enough, you might witness the clouds softly sneaking among the trees and quickly covering all of the surrounding beauty, while leaving you with the sensation of floating above a sea of vastness. Spectacular experience, quite humid too.

 

Първо бих искала да ви поканя да се присъедините към мен в разходката ми из едно невероятно тихо, спокойно и загадъчно място - Chin Swee Caves Temple.


Голям религиозен обект, разположен на остър скалист склон, само на 10 минути път с кола от върха на казино курорта Genting. Мястото представлява парцел, закътан в планините, на 1400 м надморска височина, с изглед към буйни зелени склонове и живописен криволичещ път, разположен в близост до столицата Куала Лумпур.


Въздухът е хладен и освежаващ, необичайно за възцарилата се навеки Малайзийска жега. Определено дестинация, която трябва да се посетите от всеки, на който му допада прохладния планински бриз. С повечко късмет, може да станете свидетели на феерия от облаци, които тихо се промъкват измежду храстите и дърветата и бързо покриват околността, скривайки от погледа всичко под краката ви. Оствате с усещането, че се реете над необятно море от пухкави облаци. Наистона зрелищно преживяване (но и доста влажно).The curious thing about the Genting Highland is that it belongs to one man only. Lim Goh Tong, a wealthy Malaysian Chinese businessman & entrepreneur, who in 1975, after completing the construction of the first hotel and casino at Genting Highlands Resort, decided that he would build Chin Swee Caves Temple. Mr Lim began by gathering a group of friends to form the Chin Swee Temple Society. Many of the founding members were of the Anxi Clan and from his ancestry village of Penglai. The benefactor took on the roles of the planner, architect, designer, contractor and supervisor in the construction of the temple. The steep and rocky terrain, however, made the construction process arduous and dangerous, impossible to utilise modern machinery for fundamental work. Manual labour was deployed and 18 years were spent to complete the construction.


The result is a scenic edifice, the interior of which is decorated with such intricate detail, that a passionate art/archi lover would spend hours and hours rediscovering.

 

Любопитното за Genting Highland е, че хълмът-планина принадлежи на един човек. Лим Го Тонг, богат малайзийски-китайски бизнесмен и предприемач, който през 1975 г., след като завършва строителството на първия хотел и казино в курорта Genting Highlands, решава, да построи храма Chin Swee Caves Temple. Г-н Лим започва инициативата си, като събира група приятели, и сформира обществото на храма Chin Swee. Много от членовете-основатели са от клана Anxi и от неговото родово село Penglai. Благодетелят поема ролята на проектант, архитект, дизайнер, изпълнител и надзорник в строителството на храма. Стръмният и скалист терен обаче прави строителния процес труден и опасен, невъзможно е използването на съвременна техника за основни работи. Приложен е неуморим ръчен труд и след 18 години строителството е завършено.


Резултатът е живописна сграда, чийто интериор е декориран с толкова сложни детайли, че страстен любител на изкуството / архитектурата би прекарал часове и часове, слисан, откривайки и преоткривайки интересни краски и загадъчни елементи.Besides worshipping the Reverend Chin Swee, devotees who visit the temple can also pray to Buddha and Kuan-yin whose large white statues stand tall behind the five-storey temple. Visitors can also admire the intricacies of some of the handiwork and embark on a journey of cultural exploration, travelling from hell to heaven in the afterlife in accordance to ancient Chinese traditions and beliefs.

Within the same site, just after the main entrance is a nine-storey Pagoda (a tiered tower with multiple eaves common to China, Japan, Korea, Vietnam and other parts of Asia) decorated with many figurines of the Buddha. Inside the Pagoda, there are 10,000 “blessing lamps” installed for devotees of the temple to dedicate to those that they would like to be blessed by Buddha. (Chinswee.org) Not gonna lie this part creped me out a bit...

 

Освен за поклонение пред Chin Swee, поклонниците, които посещават мястото, могат да се молят и на Буда и Куан-Ин, чиито големи бели статуи стоят високо зад пететажния храм. Посетителите са поканени да се възхитят над тънкостите на някои от ръчните изработки в архитектурата на зданието. Друга атракция и културно обогатяващо преживяване, е пътеката 'от ада до рая' наредена в съответсвтие с древните китайски традиции и вярвания.


Непосредствено след главния вход на храма се намира девететажна пагода (многоетажна кула с множество стрехи, често срещани в Китай, Япония, Корея, Виетнам и други части на Азия), украсена с многобройни фигурки на Буда. Вътре в пагодата са инсталирани 10 000 „лампи за благословение“, посветени на онези, които биха искали да бъдат благословени от Буда. (Chinswee.org) Тази част си е леко страшничка (под страшничка имам предвид-покрай пътеката са изобразени различни видове жестоки мъчения, на които са подложени неправедниците.Some of the other attractions are colourful gazebos and some more statues - this time bringing to life traditional ancient Chinese characters such as “the Eight Deities” playing a friendly game of chess.


But what impressed me the most was once again the traditional praying ceremony and the spiritual fulfilling and awakening you get after its completion. Before entering the holy place, one is asked to take off their shoes, as an act of respect. Visitors should enter a temple with their left foot first and exit with their right foot first.


A common custom when visiting a holy Chinese site is to purchase a bundle of incense. These are usually sold right at the entrance of the temple. Visitors may purchase a package of incense, light these items and hold them in both hands while they pray. There are often incense holders outside and inside, where worshipers can place their incense once they have finished praying. If you want to read more about the worship practices, check out my travel notes from Putuo Village, another sacred location, I visited this year.

 

Някои от останалите забележителности включват цветни беседки и още няколко статуи - този път съживяващи традиционни древни Китайски символи като „Осемте божества“, играещи приятелска партия на шах.


Но това, което ме впечатли най-много, беше отново традиционната молитвена церемония и чувството на лекота и духовно пробуждане, което получавате след нейното изпълнение. Преди влизане в святото здание, човек е помолен да събуе обувките си, като знак на уважение. Посетителите трябва да влязат в храма първо с левия крак и да излязат първо с десния крак.


Често срещан обичай при посещение на свещен Китайски храм е закупуването на димящи пръчици тамян. Те обикновено се продават точно на входа на храма. Посетителите могат да закупят пръчици, да ги запалят и да ги държат в двете си ръце, докато се молят. Често има тамянци отвън и отвътре, където поклонниците могат да поставят пръчиците, след като завършат молитвата (подобно на свещи в Християниските църкви). Ако искате да прочетете повече за практиките на поклонение, вижте поста с пътни бележки от посещението ми в селцето Putuo, друго свещено място, което посетих тази година.The next destination was of course the actual Genting Casino Resort, a place built for leisure and entertainment. Shopping mall, restaurants, art galleries, music atriums, cinemas, even a theme park, bustling and hustling this place was in complete contrast with the peaceful and tranquil temple site. It is needless to say, which part of the journey I enjoyed the most. Didn't visit the casinos, didn't want to, didn't feel the need, but Chin Swee I would visit again and again.

 

Следващата дестинация беше, разбира се, казино комплексът, място, построено за отдих и забавление. Търговски център, ресторанти, художествени галерии, музикални атриуми, кина, дори атракционен парк, оживеното и шумно, това място беше в пълен контраст със спокойния и тих храм малко по-долу в горите. Излишно е да казвам коя част от пътуването ми хареса най-много. Не посетих казината, не исках, не чувствах нужда, но Chin Swee бих посетила отново и отново.

0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page