top of page
 • Writer's pictureAlexandra Venkova

Lost in Stockholm-Travel Guide


EN/BG/RU


I have said it before, I will say it once more-Stockholm is an absolute gem! Colourful, unique, authentic, sophisticated and more than anything relaxed! Having visited two times already (and both times during the winter season), I can only dream of visiting again and again. The city has its all-nature, sea (kind of), islands, history, culture, and above all a great sense for design. Interiors are not only there for people to see and enjoy, but Stockholm citizens live with design and greatly appreciate it. There hasn't been a single person, whom I have explained the reason I am visiting (Stockholm Design Week) that didn't dive into explanations and shared their understanding of the industry. People with an opinion, that's what I like!


After all this affection, I wanted to share with you a small travel guide and some of my favourite places that I have discovered. Some of them were recommended by friends, others are internet suggestions, but most of them are really my unexpected findings while being and getting lost (yes, I-phones freeze in cold weather, dragging you back to the stone age, or at least the 90s where people still used paper maps. For anyone that knows me well I am terrible with maps, GPS systems and directions in general, I can't follow guidance and prefer to get lost...)


Stockholm is not Paris or London, it's smaller in size, but just as charming. (In fact even more). I personally compare it to Barcelona, unique, eclectic, bohemian. But Barcelona of the north-just as artistic, in a more minimal, sophisticated and confident way. Now that I have used all the epithets of my English vocabulary let's get down to it, shall we!

 

Споменах и преди, ще повторя още веднъж - Стокхолм е скъпоценна находка! Колоритен, уникален, автентичен, изискан и повече от всичко спокоен! Посещавайки вече два пъти (и двата пъти през зимния сезон), мога само да мечтая да посетя града отново и отново. Стокхолм си има природа, море (почти), острови, история, култура и най-вече чудесен усет за дизайн. Интериорният дизайн тук не просто е приятна гледка, но жителите на града живеят с него. Досега нямаше нито един човек, на когото да обясня причината, поради която посещавам (Stockholm Design Week), който да не се гмурна в описания за това как той/тя усеща и разбира така любимата индустрия. Хората с мнение, това определено ми харесва!


След целият този разлив на емоции и привързаност, исках да споделя с вас един мъничък пътеводител и някои от любимите си места, на които се натъкнах. Някои от тях бяха препоръчани от приятели, други са интернет предложения, но повечето от тях наистина са моите неочаквани находки, намерени абсолютно случайно докато съм се лутала из града (да, айфоните замръзват в студено време, и директно ви хвърлят в каменната ера или поне в 90-те години на 20ти век, когато хората все още използваха хартиени карти. Тук всеки, който ме познава добре, може с ръка на сърце да ви увери, че съм изключително зле с карти, GPS системи и посоки като цяло, не мога да следвам насоките и казано честно предпочитам да се загубя ... а след това да се намеря разбира се!)


Стокхолм не е Париж или Лондон, по-малък е по размер, но също толкова очарователен. (Всъщност даже повече). Аз лично го сравнявам с Барселона, уникален, еклектичен, бохемски. Но Барселона на север - също толкова артистичен, по един по-минималистичен, изтънчен и уверен начин. След като използвах всички епитети в речника си, нека се върнем към моят малкичък гайд!

 

Как я говорила раньше и повторюсь еще раз - Стокгольм оказался драгоценной находкой. Колоритный, уникальный, неподдельный, изысканный и притягивающий более всего своей безмятежностью. Посещая его уже во второй раз ( оба раза зимой) я могу только мечтать посещать его снова и снова. У Стокгольма есть природа, море (почти), острова, история, культура и самое главное неподдельное дизайнерское чутье. Дизайн в интерьере здесь не только приятен глазу, но жители города живут в обнимку с ним. Не было еще человека, при разговоре с которым, я, объяснив причину своих посещений (Stockholm Design Week), не окунался бы тут же в описание того, как он/она ощущает и понимает так любимую мне индустрию. Люди имеющие собственное мнение - мне это определенно нравится.


После излияния здесь этих моих емоций и привязанности, мне хотелось бы поделиться с вами небольшим путеводителем и некоторыми своими любимыми местами, на которые я наткнулась совсем случайно. Некоторые из них мне порекомендовали друзья, другие же я увидела в сети, но большее число из них оказались моими неожиданными находками, найденными по абсолютной случайности пока я плутала по городу (да, айфоны замерзают в холодную погоду и забрасывают вас прямиком в каменный век, ну или по крайней мере в 90-ые годы XX-ого века, когда люди еще пользовались бумажными туристическими картами. Здесь любой, кто меня хорошо знает, заверит вас, что я очень плохо ориентируюсь в картах, GPSсистемах и направлениях, не могу следовать указаниям и честно говоря я предпочитаю сначала потеряться…, а потом уже, конечно, себя найти)


Стокгольм это не Париж или Лондон, он меньше по размеру, но так же очарователен. (Я бы сказала даже больше). Я лично сравниваю его с Барселоной, уникальный, эклектический, город богемы. Но Барселона севера - в такой же мере артистичный, каким-то своим минималистическим, утонченным и уверенным способом. Исчерпав все епитеты в моем словаре вернемся к моему крошечному гайду.
How to get to the city from Skavsta Airport?


First things first, getting to the city. So far I have only landed at Skavsta Airport, so will only speak about it. However, I am sure that Arlanda is not much more different. There just might be a slight difference in the prices, listed below.


Skavsta Airport is located some 100km south of Stockholm. The easiest way to get to the city centre is by bus. The company is called Flygbussarna, and it offers frequent departures from all main Swedish airports. The journey takes about 90 min, and buses depart about 20-30 min after the flights' actual arrival times. Prices are relatively cheap SEK 140-160 one way or SEK 278-285 return. You can buy tickets online, prior to your journey, or directly from the airport, the ticket office is just on the side of the exit door. Everyone in Stockholm speaks English, so do not worry about not speaking the language.


If you, however, would prefer the comforts of a taxi, or travel in a group it might be more convenient for you to get a cab or Uber. Keep in mind though that if you happen to be landing quite late, the chance you will get an Uber equal 0. If you are lucky, you might be able to get a taxi from the airport. (We were indeed fortunate, as we stopped the last taxi at the airport, that was already taken and shared the journey with a lovely couple. They kindly agreed to give us a chance and save us from our misery... it was around 12 at midnight) The alternative is to prebook a car online, before your flight and arrange for it to pick you at a particular time. The taxi journey takes about 70 min. and will cost you SEK 1500-2000. Make sure you have cash on you, taxis don't accept cards (and please please, bring Swedish crones, not euros!) Here is a taxi number, we were recommended: 15 00 00.

 

Първо и главно-как да стигнем до самият град. Засега съм кацала единствено на летище Скавста, така че ще говоря само за него. Въпреки това съм сигурена, че Арланда не е много по-различна. Може да има лека разлика в цените, изброени по-долу.


Летище Скавста се намира на около 100 километра южно от Стокхолм. Най-лесният начин да стигнете до центъра на града е с автобус. Фирмата се нарича Flygbussarna и предлага чести превози от всички главни шведски летища. Пътуването отнема около 90 минути, а автобусите тръгват около 20-30 минути след предварително заявеното време на пристигане на полетите. Цените са сравнително евтини 140-160 шведски крони еднопосочно или 278-285 шведски крони. Можете да закупите билети онлайн, преди пътуването си, или директно от летището, билетният център се пада точно преди изхода. Всички в Стокхолм говорят английски, така че не се притеснявайте, че не говорите шведски.


Ако все пак предпочитате удобството на автомобил или пътувате в група, може да е по-удобно да вземете такси или Uber. Имайте предвид обаче, че ако се случи да кацнете доста късно, шансът да намерите Uber е равен на 0. Ако имате късмет, може да успеете да вземете такси от летището. (Ние наистина извадихме късмет и успяхме да спрем последното такси на летището, което се оказа заето (дотук с късмета...) но пък споделихме пътуването с прекрасна и дружелюбна двойка, която се съгласи да ни даде шанс) Алтернативата е да резервирате автомобил онлайн, преди полета и да уредите да ви вземе в определен час. Пътуването с такси отнема около 70 минути. Ще ви струва 1500-2000 SEK. Уверете се, че имате пари в брой, такситата не приемат карти (и моля, моля, носете шведски крони, а не евро!) А ето и номер на такси, което ни беше препоръчано: 15 00 00

 

Во первых о главном - как добраться до самого города. Я пока что всегда прилетала в аэропорт Скавста, так что буду говорить только о нем. Хотя я уверена что Арланда вряд ли отличается в чем-то. В ценах указанных внизу могут быть небольшие разницы.


Аэропорт Скавста находится в около стах километрах к югу от Стокгольма. Самый простой способ доехать до центра города - на автобусе. Компания называется Flygbussarna, в ее услугах частые перевозки со всех главных аэропортов Швеции. Поездка занимает 90 минут, а автобусы отъезжают каждые 20 - 30 минут после объявленного заранее времени прилета. Цены - относительно дешевые 140 - 160 шведских крон в одну сторону либо 278 -285 шведских крон в обе стороны. Вы можете приобрести билеты онлайн, перед поездкой, а также прямо в аэропорту, пункт продажи билетов находится прямо перед выходом. Все в Стокгольме говорят по английски, так что вам не стоит беспокоиться по поводу незнания шведского языка.


Если же для вас более предпочтительным является пользование автомобиля или вы едете группой, для вас может оказаться удобней сесть в такси или Uber. Вам надо учесть однако, что если ваш самолет прилетает поздно шанс найти Uber равен 0. Если вам повезет, вы можете успеть поймать такси в аэропорту. (Нам сопутствовала удача и мы сумели остановить последнее такси в аэропорту, которое оказалось занятым ( удача оказалась короткой)… но зато мы совершили совместную поездку с прекрасной дружески настроенной парой, которая согласилась дать нам шанс. Альтернативным вариантом является зарезервировать автомобиль онлайн, перед полетом и договориться на определенный час. Дорога занимает около 70 минут. Это будет вам стоить 1500-2000 SEK. Убедитесь что у вас наличные, в такси не принимают карт ( и пожалуйста, пожалуйста носите шведские кроны, а не евро!) А вот и номер такси которое нам порекомендовали: 15 00 00How to get around in the city?


Stockholm, very similar to Barcelona predisposes you to walk and explore. There is something to see around every corner-being a beautiful building, an enchanting window display or a deliciously smelling and looking bakery/coffee shop. Of course, even if you are anything like me and merely looove walking and getting lost, in the colder months, you might want to take public transport to conserve energy and body heat.


Stockholm has a great and reliable metro system, fast trains and unbelievable and unique metro stations. Metro art is honestly one of the coolest things to see while travelling around the city. Rumour has it Stockholms's metro is considered one of the world's longest art galleries with almost 90 per cent of all Stockholm’s metro stations having some sort of art installation inside. With this being said, here is a list of my favourite and must visit stations while in Stockholm.


T-Centralen, Stadion Station, Solna Station, Kungsträdgården Station, Tensta, Ostermalmstorg, Citybanan-Odenplan, Mörby Centrum

 

Стокхолм, подобно на Барселона, предразполага към предвижване пеша. Има по нещо, което си заслужава да се види на всеки ъгъл - красива сграда, пленителен прозорец или вкусно миришеща и изглеждаща пекарна / кафене. Разбира се, дори и да сте нещо като мен и просто да ви доставя удоволствие да се разхождате и да се губите, в по-студените месеци може да предпочетете да ползвате обществен транспорт, за да спестите енергия и топлина на тялото.


Стокхолм има страхотно и надеждно метро, бързи влакове и невероятни и уникални метростанции. Изкуството на метростанциите е едно от най-симпатичните и запомнящи се неща, които можете да видите, докато пътувате из града. Говори се, че метростанциита на Stockholm се смятат за една от най-дългите художествени галерии в света, като почти 90% от всички метростанции в Стокхолм имат някаква художествена инсталация вътре. А ето и списък на моито любими, които горещо препоръчвам да посетите!


T-Centralen, станция Stadion, гара Solna, гара Kungsträdgården, Tensta, Ostermalmstorg, Citybanan-Odenplan, Mörby Centrum

 

Стокгольм подобно Барселоне предрасполагает к пешему передвижению. Всегда, за любым углом есть что то, на что можно посмотреть - красивое здание, пленительное окно или вкусно пахнущая и хорошего вида пекарня или кафе. Конечно даже если мы с вами в этом похожи и вам тоже приносит удовольствие гулять и теряться, в более холодное время года предпочтительнее пользоваться общественным транспортом, чтобы сэкономить енергию и теплоту тела.


В Стокгольме есть очень хорошее и надежное метро с быстрыми поездами и уникальными метростанциями. Искусство метростанций - одна из самых симпатичных и запоминающихся вещей, вы можете им наслаждаться просто разъезжая по городу. Говорят, что метростанции Стокгольма считают одной из самых длинных художественных галерей в мире, а так же, что в 90% из всех метростанций Стокгольма внутри них есть какая нибудь художественная инсталяция. А вот и список моих любимых, которые я вам горячо рекомендую увидеть.Speaking of the metro, as an actual means of transportation, you will need to get yourself a special electronic SL card (it will cost you SEK 20), very similar to the London Oyster card or Moscow Troika. You can purchase this one from ticket terminals, SL Centers, newsagent kiosks, SMS or the SL app. Speaking of the SL app, installing it on your phone could save you money, as tickets purchased through the app are cheaper. A single ticket is valid for 75 minutes, and you can also buy passes for 24, hours, 72 hours and 30 days. You can also buy many tickets on one card for yourself and your companions.


The SL app gives you route information as well. Another handy app is City Mapper which can be used in many capitals around Europe. (Not yet in Sofia, sorry!)

 

Като говорим за метро ще трябва да си купите специална електронна SL карта (струва 20 крони), много подобна на Лондонския Ойстър или Mосковската Тройка. Можете да я закупите от билетни терминали, SL центрове, вестникарски бутки, SMS или SL приложение. Говорейки за SL приложението, инсталирането му на телефона ви може да ви спести пари, тъй като билетите, закупени чрез приложението, са по-евтини. Единичен билет е валиден за 75 минути, а също така можете да закупите пропуски за 24, часа, 72 часа и 30 дни. Можете също така да купите много билети на една карта, която да ползвате и вие и вашите спътници.


Приложението SL ви дава информация за маршрута. Друго удобно приложение е City Mapper, което може да се използва в много столици в цяла Европа. (Още не в София, сори!)

 

По ходу разговора, для метро надо будет приобрести специальную SL карту

(стоимость 20 крон), очень подобна Лондонскому Ойстер или Московской Тройке. Купить ее вы можете в пунктах билетных продаж, SL центрах, инсталяция ее на телефон может сэкономить вам деньги, так как билеты, купленные вами через приложение стоят дешевле. Одноразовый билет действителен 75 минут, а также вы можете приобрести пропуск на 24 часа, 72 часа и 30 суток. Можете также купить много поездок на одну карту, которой сможете пользоваться как вы, так и ваши попутчики.


Приложение SLдаст вам информацию о маршруте. Другим удобным приложением является City Mapper которым можно пользоваться во многих столицах Европы. (В Софии его еще нет, к сожалению!)What to see?


Stockholm has plenty to see-architecture, history, design, art galleries and museums, parks and bridges. So far I have only visited the city during the winter months, and I can just imagine how much more beauty there is to discover in the spring and summer season. Meanwhile, until I visit, here are my suggestions for places to see and things to do:

 

Стокхолм има много за разглеждане - архитектура, история, дизайн, художествени галерии и музеи, паркове и мостове. Досега съм виждала града само през зимните месеци и мога да си представя колко повече красота би се открила през пролетния и летния сезон. Междувременно ето и моите предложения за места, които трябва да видите и неще които да направите:

 

В Стокгольме есть много чего можно посмотреть - архитектура, история, дизайн, художественные галереи и музеи, парки и мосты. До сих пор я видела город только в зимние месяцы, и могу себе представить, насколько больше красоты откроется в его весенний и летний сезоны.
 • Gamla Stan-the Old town-romantic, nostalgic and faerie place

 • Fotografiska-for all the photography lovers

 • Royal Academy of fine arts-here we re talking beauty

 • National Museum-stunning architecture and must see exhibitions

 • The City Library-beautiful building, exterior and interior and the enchanting fragrance of old books

 • The Royal Palace-this is just a must see, tourist of the year kind of place

 • The Royal dramatic Theatre-gold and gold and gold

 • View from Observatoriemuseet - secret place with a breathtaking view of the city

 • Brunkebers Tunnel-this is just a cool yellow tunnel

 
 • Гамла Стан - Старият град - романтичен, носталгичен, приказен

 • Fotografiska - за всички любители на фотографията

 • Кралската академия за изящни изкуства - тук си говорим за красота

 • Национален музей-зашеметяващата архитектура и 'трябва да се видят изложби

 • Градската библиотека - красива сграда, екстериор и интериор и пленителен аромат на стари книги

 • Кралският дворец - това е просто място, което трябва да се види от всеки кандидат турист на годината

 • Кралският драматичен театър - злато, злато и... злато

 • Гледката от Observatoriemuseet - тайно място с прекрасна гледка към града

 • Тунел Brunkebers - това е просто готин жълт тунел

 
 • Гамла Стан - Старый город - романтический, ностальгичный, сказочный

 • Fotografiska- для всех любителей фотографии

 • Королевская академия изящных искусств - здесь речь идет о красоте.

 • Национальный Музей - ошеломляющая архитектура, выставки, которые надо посмотреть.

 • Городская библиотека - красивое здание, екстерьер и интерьер и пленительный аромат старых книг.

 • Королевский дворец - это место которое должен поставить в закладку любой кандидат турист года.

 • Королевский драматический театр - золото, золото и … золото.

 • Вид с Observatoriemuseet - тайное место с прекрасым видом на город.

 • Тоннель Brunkebers - просто клевый желтый тоннель

Where to eat?


There are so many delicious food restaurants with super aesthetically pleasing interiors, that you will probably need a year or more to visit. If you, however happen to be there just for a few days (like the rest of the normals) you might want to try the ones listed below.

 

Има толкова много вкусни места за хапване със супер естетически приятни интериори, вероятно ще ви трябва година или повече да посетите. Ако обаче сте в Стокхолм само за няколко дни (като останалите нормали), препоръчвам да посетите изброените по долу.

 

Есть так много мест в которых вы можете вкусно покушать с супер естетическими приятными интерьерами, вам наверное понадобится год или более чтобы обойти все. Но если вы в Стокгольме всего на несколько дней (как все остальные нормалы), рекомендую зайти в указанные ниже.Usine

Södermalmsallén 36, 118 28 Stockholm, Sweden


Hillenberg

Humlegårdsgatan 14, 114 46 Stockholm, Sweden


Tyge and Sessil

Brahegatan 4, 114 37 Stockholm, Sweden


Greasy Spoon

Tjärhovsgatan 19, 116 28 Stockholm, Sweden


Gast Cafe

Rådmansgatan 57, 113 60 Stockholm, Sweden


Pom and Flora

Odengatan 39, 113 51 Stockholm, Sweden


Meatballs for the People

Nytorgsgatan 30, 116 40 Stockholm, SwedenWhere to coffee?


The Swedes have their own coffee culture, they know their barista skills well and are not shy to show these off. As a coffee lover, appreciator and I'd like to think and imagine 'future connoisseur' here are my top coffee spots in the city. Plus I have previously shared a separate blog post about Stockholm coffee, you might want to check.

 

Шведите определено си имат култура на кафето, познават добре занаята на производството и направата на магическата напитка. А баристите изобщо не се срамят да покажат уменията си и да споделят знанията си. Като любителка на кафето, ( и както ми харесва да си представям една „бъдеща познавачка“) това е моят списък с най-добрите според мен кафенета в града. Ако искате да прочетете повече за тези местенца, може да кликнете тук.

 

У шведов определенно существует своя кофейная культура, они хорошо знают ремесло производства и сотворения магического напитка. А бариста ни в коей мере не стесняются показать свои умения и поделиться знаниями. Как любитель кофе (а также как мне нравится представлять себе "будущий знаток") вот мой список мест с самым хорошим, как я считаю, кофе в городе.Если вы хотите прочитать еще об этих местах можете нажать сюда.
 • Drop Coffee Roasters

 • Gildas Rum

 • Café Kaffekoppen

 • Kavalleriet Café

 • Gast Café


Where to shop?


Now that is a difficult one! How about everywhere! If you happen to be a middle-class millennial or even worse a student (the first time I visited, I was a student and wanted to cry...) you might want to hold your horses or wallet. Stockholm is indeed not a cheap place. However, most of the things you will find are beautiful, and I'd say relatively good quality. Well until you get into one of the touristy souvenir shops...


Here is a list of a few shops, I visited mainly for their interiors, but I did notice them having a rich selection of beautiful garments, books, accessories, etc.

 

Тук вече става сложо! Ами навсякъде! Ако случайно сте представител на средната класа или още по-лошо студент (когато за първи път посетих, бях все още в университета и ми се плачеше на всяка крачка ...), овладейте се, или поне озаптете портфейла си. Стокхолм не е евтино място. Бъдете сигурни повечето от нещата, които ще откриете, са красиви, и бих казала сравнително добро качество. Докато не попаднете в някой от туристическите сувенирни магазини ...


Ето списък на няколко магазина, които посетих предимно за интериора им, но забелязах, че разполагат с богат избор от красиви дрехи, книги, аксесоари и др.

 

Здесь уже все становится очень сложно! Везде! Если вы являетесь представителем среднего класса или еще хуже студентом ( когда я приехала в первый раз я еще училась в университете и мне хотелось рыдать буквально на каждом шагу…), овладейте собой или хотя бы придерживайте свой кошелек. Стокгольм действительно не дешевое место. Будьте уверены, что большая часть вещей, которые вы там найдете красивы и я бы даже сказала совсем неплохого качества, но это только до тех пор пока вы не попадете в сувенирные магазины для туристов…

Вот список нескольких магазинов, в которые я заходила, в основном из-за их интерьера, но заметила, что там есть большой выбор красивой одежды, книг, аксессуаров и др.Acne Studios

Hamngatan 10-14, 111 47 Stockholm, Sweden


Aesop Sofo

Nytorgsgatan 36, 116 40 Stockholm, Sweden


DIS Inredning

Humlegårdsgatan 12, 114 46 Stockholm, Sweden


Evensen Antik

Upplandsgatan 48, 113 28 Stockholm, Sweden


Gina Tricot

Götgatan 30, 118 46 Stockholm, Sweden


Grandpa

Södermannagatan 21, 116 40 Stockholm, Sweden


Hötorget Flea Market

Hötorget, 11157 Stockholm, Sweden


Nitty Gritty

Krukmakargatan 26, 118 51 Stockholm, Sweden


Pappercut AB

Krukmakargatan 24, 118 51 Stockholm, Sweden


Republic of Fritz Hansen Store Stockholm

Riddargatan 7, 114 35 Stockholm, Sweden


Urban Deli

Nytorget 4, 116 40 Stockholm, Sweden
Well, I hope you've found this helpful and inspiring for your next trip to Stockholm. Send me a card from there!

 

Е, надявам се, че сте намерили този пост за полезен и вдъхновяващ за следващото ви пътуване до Стокхолм. Е приятно, и не забравяйте да ми изпратите картичка!

 

Я надеюсь, что вы нашли этот пост полезным и вдохновляющим для себя и своей следующей поездки в Стокгольм. Я желаю вам приятно провести время и не забудьте выслать мне открытку!

0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page