top of page
  • Writer's pictureAlexandra Venkova

Interiors for Inspiration-December '20

Updated: Dec 9, 2020


Image by @Alice Gao


Hey, December! Already, can you believe it? The year went by so quickly, it’s unbelievable (and yes, I know I’m repeating the phrase again and again, but it is what it is! And surely I’m not the only one who feels that way...) But more about the controversial 2020 a little later in the month. For now it is simply catching up on a few pre-planned posts in order to make the set ‘goal’ of 24 posts in a year.


I’d like to introduce a new rubric-Interiors for Inspiration, aiming to gather and share spaces that have inspired me in one way or another throughout the months. Why interiors, you ask (are you really asking?!)? Because I am an interior designer and an interior design lecturer, I eat interiors, I breath interiors, interiors are everywhere around me. So it seems about right, to show you some of the brilliant places that make my heart skip a beat.


Let's commence, here are some of the images that made it into my 'saved' folder on Instagram.

 

Хей Декември! Можете ли да повярвате? Годината отлетя с невероятна скорост, сякаш вчера беше Февруари...(и да, знам, че повтарям последното изречение всяка година, отново и отново, но наистина така усещам времето. И надали съм единствена.) Но повече за спорната 2020 г. малко по-късно този месец. Засега ще наваксам с няколко предварително планирани поста, в опит да постигне поставената си „цел“ от 24 поста в блога в година.


Днес бих искала да представя нова рубрика „Интериори за вдъхновение“, целяща да събере и сподели пространства, които са ме вдъхновявали по един или друг начин през последните месеците. Защо интериори, питате (наистина ли питате ?!)? Тъй като съм интериорен дизайнер и преподавател по интериорен дизайн, ям интериори, дишам интериори, интериорите са навсякъде около мен. Така че явното и най-логично решение, е да споделя някои от брилянтните места, които карат сърцето ми да затупти.


Започвам с някои от снимките, които откриха своето място в папката „запазени“ в Instagram.


Alice Gao is such an Inspiration and has been for years. Love the way how she captures light and shadows, details and textures, one could almost feel a space through all their sense just by looking at her poetic photography. She absolutely deserves the first place and sure you'll be seeing more of her here.

 

Алис Гао е вдъхновение от години. Прехласвам се по начина, по който тя улавя светлина и сенки, детайли и текстури. Човек без съмнение би могъл да усети едно пространство с всичките си сетива, само поглеждайки поетичната й фотография. Тя абсолютно заслужава първото място и сигурна съм, ще бъде често срещана в тази рубрика.The Spaces Magazine is a fairly new discovery, which is quite shameful for me, as the digital publication has been launched back in 2015. But nevermind that, now that I have explored their social media feeds and website, the y have become one of my main sources of reference together with Dezeen and Arch Daily. Absolutely recommend this platform, not just for their beautiful photography, but for their articles and essays covering everything from residential buildings to public domains, co-working clubs to hotels and retail hot spots. As their info suggests- "we will look at the spaces that are pushing boundaries and meet the people who are changing how we live. "

 

The Spaces Magazine е ново откритие, (което леко ме засрамва, имайки предвид, че дигиталната платформа съществува от вече пет години). Както и да е, важното е, че сме се намерили... след като разгледах социалните им мрежи и сайта им, те станаха един от основните ми източници на вдъхновение и референции за различни прокети, заедно с Dezeen и Arch Daily. Абсолютно препоръчвам тази платформа, не само заради красивата им фотография, но и за информативни статии и есета, обхващащи всичко - от жилищни сгради до обществени пространства, ко-уъркинг офиси до хотели и впечатляващи търговски обекти. Както подсказва описанието в сайта им - „ще разгледаме местата, които разширяват кръгозора, и ще се срещнем с хората, които променят начина ни на живот“.


Nancy is a photographer specializing in architecture, interiors and the built environment. Discovered her account recently and 'oh boy' it is something special! The way she sees architecture is simply spectacular. Moreover she travels the world and shares Architecture city guides from all over the place-Singapore, Geneva and Baku, just to name a few.


First image is from Bory Castle - a must visit spot nearby Budapest. The spiral staircase with its colours and symbols seems to have been taken out of a folklore fairytale. The second image is of a cathedral-like reading room, part of the library at Budapest University of Technology and Economics. The windows, the soft natural light, the little desk lamps and the classic wooden furniture... wouldn't mind passing a degree in Technology and Economics if that was my setting.

 

Нанси е фотографка, която специализира в областта на архитектурата, интериорния дизайн и околната среда. Открих акаунта и наскоро и „о, да!“ той е нещо настина специално! Начинът, по който тя вижда архитектурата, е чисто и просто 'спиращ дъха'. Освен това тя обикаля света и споделя архитектурни гайдове - Сингапур, Женева и Баку, са само някои от градовете в колекцията й.


Първото изображение е от замъка Bory - в близост до Будапеща, място, което със сигурност си заслужава да се посети. Със своите цветове и загадъчни символи, тази вита стълба изглежда извадена от народна фолклорна леганда. Второто изображение е читалня, част от библиотеката в Техническия и Икономически Университет в Будапеща. Прозорците, меката естествена светлина, малките настолни лампи и класическите дървени столове... не бих имала нищо против да изкарам специалност по технологии и икономика, ако това беше обстановка в която да пиша и чета...Gustaf Westman Objects is a design studio based in Stockholm. If you are a fan of the Memphis group designs or the current re-birth of Postmodernism aesthetics, this account is a must follow. From pastel colours to quirky shapes their work has a true 'Alice in Wonderland' moment.

 

Gustaf Westman Objects е дизайн студио със седалище в Стокхолм. Ако сте фен на продуктите на Мемфис Груп (от 80-те) или сте в клуба на възродителите на естетиката на постмодернизма, този акаунт е задължителен за вас. От пастелни цветове до любопитни форми, работата им спада в категорията-вдъхновени от„Алиса в страната на чудесата“.More Scandi aesthetics, this time from Norm Architects. Their vision and mission:


"Much like human well-being, the essence of Norm Architects’ work is found in balance—between richness and restraint, between order and complexity. "


I think that says it all! No more words needed.

 

Още Сканди естетика, този път от Norm Architects. Тяхната визия и мисия:


"Подобно на човешкото благосъстояние, същността на работата на Norm Architects се намира в баланса - между богатството и сдържаността, между реда и сложността."


Мисля, че гореспоменатото си казва всичко! Повече думи не са необходими да усетите посоката в която се развиват и в която креативират.


Last but not least in this months inspiration is Anna Karlin Studio. The designer Anna Karlin works across all mediums, not only the furniture and lighting collections but her studio practice encompasses everything from digital and print to interiors and set design. The brand stands for collaboration between different art disciplines and the result is unique products, that I personally would love to specify if not own myself. Maybe, one day...

 

Последно, но не на последно място, в този пост се пада на Анна Карлин Студио. Дизайнерката Анна Карлин твори в различни специалности, нейни творби са не само колекции от мебели и осветителни тела, но и всичко от дигитални и печатни медии до интериори и сценография. Брандът се фокусира върху сътрудничество между различни художествени дисциплини, а резултатът са уникални продукти, които аз лично с удоволствие бих предлагала в различни проекти, защо пък не и да притежавам. Може би някой ден...


0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page