top of page
  • Writer's pictureAlexandra Venkova

Coffee o'clock-Fernadez and Wells

Updated: Nov 20, 2019

*Български по-надолу...


There aren't many food/coffee places in London which I voluntarily come back to again and again. Don't get me wrong, I love most of them, but London is big and coffee shops sneak behind every corner, and I just want to visit them ALL! ( Have a feeling that's not possible...)


In today's 'Coffee o'clock' guide, I will introduce you to Fernandez and Wells. Grab a cup of coffee and keep reading...


Fernandez and Wells are 4 independent coffee shops/bars in London that specialise in coffee, sourdough-based cakes & bread, wine, cured meats & cheese. The first location that I visited was the Somerset House cafe. It was a love of first sight and we've been happily ever after!

 

Няма много заведения в Лондон, в които доброволно бих се върнала отново и отново. Не ме разбирайте погрешно, харесвам повечето от тях, но Лондон е голям и кафенета дебна от всякъде и просто искам да ги посетя ВСИЧКИТЕ! (Имам чувство, че това не е възможно ...)


В днешният пост от рубриката„Coffee o'clock“ ще ви запозная с Фернандес и Уелс. Сипете си чаша кафе и продължете да четете ...


Фернандес и Уелс са 4 независими кафенета / барове в Лондон, които са специализирани в кафе, торти и хляб от подквасено тесто, вино, сушени меса и сирене. Първото им заведение, което посетих, беше това в Somerset House. Беше любов от пръв поглед и досега сме щастливи заедно!


SOMERSET HOUSE

Strand, WC2R 1LA


After moving away from the lively Soho, the branch was opened their new coffee place in the East Wing of Somerset House in November 2011. Needless to say, Somerset House is a magnificent 18th-century building off the Strand. That might bе why I initially found the place so appealing. With super high ceilings, the rooms once housed the Inland Revenue (a department of the British Government responsible for the collection of direct taxation). Fernandez and Wellс brought their signature ‘street ‘style, using York stone, wood and metal. All of these complement beautifully the light in the space coming from the huge sash windows, which open a view to the fountain courtyard.


The coffee shop spreads in three rooms, each of these has been specially decorated with a unique drawing by British artist David Tremlett. During the summer months, one can also sit outside overlooking the passing by strangers, admiring the rest of the mesmerising Somerset House and events or activities taking place in the courtyard.


I can not tell you how many times I have sat here, working, enjoying a cup of coffee and their simple, yet delicious food. So if you are looking for a quiet and relaxed atmosphere to catch up on some writing, sending emails, or just reading. I highly recommend the Somerset branch!


*Oh, and there's a cute bookshop at the exit of the cafe, on the way to the toilets! Check it out!

 

След като се преместили от оживения Сохо, Фернандез и Уелс открили новото си заведение в източното крило на Somerset House през ноември 2011 г. Излишно е да казвам, че Somerset House е великолепна сграда от 18-ти век. Това е и главно причината, поради която намерих мястото за привлекателно. Със супер високи тавани, помещенията някога са помещавали агенцията за вътрешните приходи (отдел на британското правителство, отговарящ за събирането на директно данъчно облагане). Фернандес и Уелс донасят своя типичен „уличен“ стил, използвайки йоркски камък, дърво и метал. Всички те в комбинация, прекрасно допълват светлината в пространството, идваща от огромните крила на дървените прозорци, които отварят гледка към двора и фонтана в него.


Кафенето се разпростира в три стаи, като всяка от тях е специално украсена с уникална рисунка на британския художник Дейвид Тремлет. През летните месеци заведението отваря тераса, където също може да наблюдавате минаващите непознати, докато се възхищавате на останалата част от хипнотизиращата архитектура на Somerset House, а понякога и на събития или дейности, които се провеждат в същия този двор.


Нямате представа колко пъти съм седял тук (И аз няма, ако трябва да съм честна, но са повече от 5-6), работейки, наслаждавайки се на чаша кафе и тяхната проста, но същевременно много вкусна храна. Така че, ако търсите тиха и спокойна атмосфера, в която да свършите работа, да изпратите няколко имейли или просто да почетете ..., горещо препоръчвам клона на Somerset!


* О, и има една сладка книжарница на изхода на кафенето, на път за тоалетните! Не еза пропускане!EXHIBITION ROAD

8 Exhibition Road, SW7 2HF


The shop on Exhibition Road benefits from being a short walk from some of London’s finest museums, and that's how I found the place. My friend Vickie and I were headed to our seasonal photography workshop (the theme-signs of Winter) which started at the Natural History Museum and their magical ice rink. The space is not as big as the one in Somerset house, but this makes it cosier and more intimate. Plus, let me tell you, there's nothing more cosy and festive than sitting on their window seat, overlooking the street, filled with kids; sipping on your hot cup of coffee, while exchanging Christmas presents with your friend. Ah, take me back...

 

Плюсът на следващото заведение е, че се намира на кратка разходка от някои от най-добрите музеи в Лондон. Аз така и открих този клон. Моята приятелка Вики и аз се бяхме отправили към нашата ежесезонна фотосесия (темата- Signs of winter), която започна именно от Националния Исторически музей и вълшебната им ледена пързалка.


Пространството не е толкова голямо, колкото това в Somerset house, но това го прави още по-задушевно и по-сплотяващо. Плюс това, да ви кажа, няма нищо по-уютно и празнично от това да седнете на масата им край прозореца, и да наблюдавате улицата, изпълнен с деца; отпивайки от гореща чаша кафе, докато обменяте коледни подаръци с приятелката си. Ах, върнете ме обратно ...DENMARK STREET

1-3 Denmark Street, WC2H 8LP


Known as London’s ‘Tin Pan Alley’, Denmark Street in Soho feels very much like home turf for Fernandez & Wells, where they first set foot on the London coffee ground, metaphorically speaking. The coffee shop is located just at the corner of a handsome 1930’s brick building, opposite the Church of St Giles in the Fields. The atmosphere suggests a balanced mix between historic and contemporary. My brother and visited on a cold rainy day that turned out to be an absolute rollercoaster of weird and unexplainable accidents, including a woman almost getting robbed... But we survived the day, and I am close to thinking it was because of the great start and excellent coffee!

 

Известна като лондонската „Tin Pan Alley“, тази уличка в Сохо се чувства много 'домашна' за Fernandez & Wells, от където за пръв път стъпват на лондонска земя, метафорично казано. Кафенето се намира точно на ъгъла на тухлена сграда от 30-те години на миналия век срещу църквата "Church of St Giles in the Fields". Атмосферата внушава балансиран микс между историческо и съвременно. Брат ми и аз посетихме в един студен дъждовен ден, който се оказа абсолютно ненормален, изпълнен с необясними случки и злопоуки, включително спасихме жена от ограбване...Но в крайна сметка оцеляхме и си мисля дали не е заради хубавото начало на деня и отличната чаша кафе!DUKE STREET

55 Duke Street, W1K 5NR


Right in the heart of Mayfair, the Duke street branch is a wonderful oasis just yards from the maelstrom off Oxford Street and a stone’s throw from Selfridges. The coffee shop has become a regular meeting place, an eclectic mix of high-end fashion, books, magazines and art installations, where you can also enjoy the delights of Fernandez&Wells coffee, cake, soup and sandwiches as well as delicious wines and tapas.


Unfortunately, I haven't visited yet, but after the part of 'eclectic mix of high-end fashion, books, magazines and art installations' it is now definitely on the list "Just do it! (I don't have such list, but wanted to make you read it with the voice of Shia LaBeouf). Gotcha!


So, how does Fernandez and Wells sound for your next Coffee o'clock session? Invite friends, it's even more fun 😅. See you soon for another portion of inspiration!

 

Точно в сърцето на Мейфеър, клонът на Duke Street е своеобразен оазис само на метри от гъмжащата от хора Оксфорд Стрийт и популярният Selfridges. Кафенето се превръща в редовно място за срещи, еклектична смесица от висок клас мода, книги, списания и арт инсталации, където можете да се насладите на отлично кафе, и някоя и друга изкусителна тортичка, супа или сандвичи, както и на вкусни вина и тапас.


За съжаление все още не съм била в този клон, но след частта от „еклектична комбинация от висок клас мода, книги, списания и арт инсталации“, сега определено е в списъка „Just do it! (Нямам такъв списък , но исках да ви накарам да го прочетете с гласа на Шиа Лабеуф).


И така, как звучат Фернандес и Уелс за следващата ви сесия Coffee o'clock? Поканете приятели, още по-забавно е 😅. Ще се видим скоро за още една порция вдъхновение!

0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page